top of page
Algemene Voorwaarden
behorende bij het verrichten van opdrachten

 

Definities

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de Opdrachtnemer zich jegens de andere partij verbindt project-management opdrachten of interieur en bouwkundige opdrachten in de breedste zin des woord uit te voeren.

Opdrachtgever: de (rechts)personen die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van interim-managementopdrachten of adviseringsopdrachten in de breedste zin des woord.

Opdrachtnemer: ArchiWAdes, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw A.P. Waszak Bdes

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer

 

Artikel I. Algemeen

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Partijen respectievelijk hun rechtsopvolgers. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een offerte van Opdrachtnemer is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de offerte heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

 

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Voor een goede uitvoering van de opdracht draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle relevante gegevens tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de architect.

Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeengekomen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 4)

 

Artikel 4. Vertraging

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de kosten /schade zo veel mogelijk.

Duurt de vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in overleg tussen Partijen. Ingeval van ziekte of andere omstandigheden, waardoor Opdrachtnemer de continuïteit van de inzet niet kan waarborgen, kan deze in overleg met Opdrachtgever tijdelijk een vervanger inzetten met gelijkwaardige kennis en ervaring.

 

Artikel 6. Honorarium

Met betrekking tot het te hanteren honorarium staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.

Opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks vanaf de maand januari en gelang de inflatie tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen door te berekenen.

In het honorarium is geen omzetbelasting opgenomen.

 

Artikel 7. Advieskosten

Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

  • op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

  • door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

  • naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

  • na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde weten regelgeving;

  • door de opdrachtgever verlangde wijzigingen.

De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 10. Contractsduur

De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst te alle tijde schriftelijk opzeggen. Bij opzegging door Opdrachtnemer geldt daarbij een opzegtermijn van 3 maanden. Bij opzegging door Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtnemer behoudt in beide gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor alle tot einde overeenkomst verrichte werkzaamheden

Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13. Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14. Arbeidsrelatie

Opdrachtgever respecteert de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld door UWV en Belastingdienst op grond waarvan het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever wordt uitgesloten. Dit impliceert dat Opdrachtnemer niet verplicht is de werkzaamheden persoonlijk te verrichten, dat geen sprake is van een gezagsverhouding maar van een verbintenis tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en dat Opdrachtgever in geen geval loon zal uitbetalen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aantoonbaar aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeclareerde honorarium van de opdracht waar de schade betrekking op heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 16. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

-------------------------------------------------------------

 

bottom of page